Indbydelse til årsmøde

 Indbydelse til årsmøde
 
Mandag d. 6. september kl. 19.00 på DanHostel, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl
Tilmelding pr mail til  urblaavandshuk@gmail.com eller pr tlf til Christina Thomsen 28180012 senest d. 1. september
 
Dagsorden for årsmødet er:
 1. Velkomst ved det nuværende udviklingsråd
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Aflæggelse af beretning af udviklingrådet virke i det forløbne år
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Godkendelse af budget
 7. Indkomne forslag 
 8. Udpegning til bestyrelsen fra foreningerne i Blåvandshuk
 9. Valg af ildsjæle fra lokalområderne til bestyrelsen
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt
 
INFO:
 
Lokalområderne og foreninger udpeger/vælger inden årsmødet deres bestyrelsesmedlemmer.
Der ligger derved en opgave for foreningerne i lokalområderne med at udpegning til Blåvandshuk Udviklingsråd inden årsmødet.
Udpegningen fra foreningerne skal være den nuværende bestyrelse i hænde senest d. 1. september på mail urblaavandshuk@gmail.com
 
Foreningerne skal samarbejde om udpegning, og det er primært foreninger med karakter af borgerforening eller erhvervsforening, der har indflydelse på udpegningen. Det er ikke et krav, at personen, der udpeges, er bestyrelsesmedlem eller menigt medlem i foreningen, men personen repræsenterer lokalområdet og foreningerne og har pligt til at viderformidle information til og fra foreningerne og lokalområderne. 
 
Bestyrelsen består af max 13 medlemmer og ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv. 
Medlemmerne vælges for 1 år af gangen. 
 
Bestyrelsens medlemmer vælges på årsmødet efter følgende kriterier:
 
Vrøgum:
2 personer fra Vrøgum; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Vrøgum samt 1 ildsjæl, som vælges på årsmødet af de fremmødte medlemmer 
Blåvand:
2 personer fra Blåvand; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Blåvand samt 1 ildsjæl, som vælges på årsmødet af de fremmødte medlemmer 
Vejers:
2 personer fra Vejers; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Vejers samt 1 ildsjæl, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer
Ho:
2 personer fra Ho; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Ho samt 1 ildsjæl, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer
Oksbøl: 4 personer fra Oksbøl; herunder 1 person udpeget af 
Oksbølby.dk samt 3 ildsjæle, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer
Derudover udpeges 1 medlem fra Fællesrådet for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune


 

 

Referat af Årsmødet 2021 for Blåvandshuk Udviklingsråd

Danhostel Blåvandshuk, 6. september 2021 kl. 19-21

 

 1. Velkomst ved det nuværende udviklingsråd.

Årsmøde udsat til september pga. corona. Dette er godkendt af Varde Kommune

 1. Valg af dirigent

Allan Junge.

Dirigenten konstaterer at årsmødet er lovligt indkaldt og dermed gennemførbar.

 1. Valg af referent

Linda Bilberg Nyholm

 1. Aflæggelse af beretning af udviklingsrådets virke i det forløbne år

Input til idéer til kommuneplan og planhæfter udsendt til alle foreninger. URB har indsendt høringssvar til lokalplanforslag. URB deltog i dialogmøde med Plan/Teknik Udvalg via en bustur rundt i området.

Én repræsentant fra URB deltager i FUR (Fælles Udviklingsråd). I FUR vælges årets landsby hvert år; i 2021 vandt Horne. Derudover har FUR været med til at udpege grønne områder i ”Grønt Danmarkskort”.

Der har netop været afholdt sensommermøde med Udviklingsrådene og Varde Byråd. Dagens emne var indlandsturisme.

URBs vision er at skabe sammenhæng i det tidligere Blåvandshuk Kommune. Dette arbejde har dog været vanskeliggjort af corona. Det er en forhåbning at man næste år kan gøre mere for at samle foreninger. Der blev givet tilskud til Sand I Øjet, der skulle lave tre små film om området.

URB har forsøgt at komme i dialog med Naturstyrelsen Blåvandshuk, men dette er stadig i proces.

URB har gjort Varde Kommune opmærksom på de trafikale udfordringer i Ho/Blåvand.

URB uddeler midler til foreninger i området – i alt 61.000 kr.

Anne Marie Slaikjær deltager i Nationalparkrådet som repræsentant for URB.Der er blevet udarbejdet 10 gode råd for færdsel i naturen.

Anne Kathrine Lund Platz deltager i Naturpark Vesterhavet Rådet som repræsentant for URB.

Er der dialog mellem FUR og LAG-Varde/Fanø? Kunne man geare midlerne fra URB og LAG-Varde/Fanø.

Er der værdi i FUR? Det kan skabe værdi at flere udviklingsråd går sammen og står stærkere. Et eksempel er, at der har været utilfredshed med forvaltningens tilbagemelding på busturen. Det blev taget op i FUR, hvilket har medvirket til at Thomas Japp deltager på næste FUR-møde.

 1. Fremlæggelse af det revidererede regnskab

Regnskabet gennemgået v. Anne Kathrine Lund Platz. Regnskabet blev godkendt.

 1. Godkendelse af budget

Budgettet er godkendt.

 1. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag.

 1. Udpegning til bestyrelsen fra foreningerne i Blåvandshuk

1.Anne Katrine Lund Platz træder ud - Rebecka Linner valgt ind for Oksbølby

2. Anders Mikkelsen træder ud - Hans Kristian Lyhne Pedersen valgt ind for Vejers Erhvervsforening

3.Allan Junge genvalgt for Fællesudvalg for Grundejerforeninger i Varde Kommune

4.Bente Staal træder ud - Niels Vaseli Mygin valgt ind for Vrøgum Borgerforening

5.Mariane Nygaard modtager ikke genvalg – der mangler repræsentant fra borgerforening i Blåvand

6.Jette Sørensen modtager ikke genvalg - Bente Staal valgt – repræsenterer NaturKultur foreningen i Ho

 1. Valg af ildsjæle fra lokalområderne til bestyrelsen

7.Anders Rauff – Oksbøl - genvalgt

8.Linda Bilberg Nyholm – Oksbøl - genvalgt

9.Stine Willadsen genopstiller ikke – der mangler stadig én ildsjæl fra Oksbøl

10. Christina Thomsen modtager ikke genvalg - Thorbjørn Jull – Ho – valgt ind

11.Hans Verner Frandsen – Vejers - genvalgt

12.Henrik Sloth – Vrøgum - modtager ikke genvalg – der mangler stadig én ildsjæl fra Vrøgum

13.Niels Arne Jessen Blåvand - modtager ikke genvalg – der mangler stadig én ildsjæl fra Vrøgum

 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Kim Røjgaard genvælges som revisor. Anne Kathrine Lund Platz vælges som suppleant.

 1. Eventuelt.

Forslag at energi lægges andet sted end foreninger, fordi foreningerne bliver støttet fra anden side. Fx kommunen, DGI, osv.

Det er vigtigt at det skal være udviklingsrådets arbejde er borgerinddragende.

Der kan være et behov for at gøre sig mere synlige over for borgere i almindelighed.

Der er behov for en pressemeddelelse med udtrædelse af gamle medlemmer og indtrædelse af nye.

Det nye udviklingsråd skal kigge på hvad der kan samle blåvandshuk kommune.

Tilmelding - skriv antal i kommentarfelt