Referat fra møde i Blåvandshuk Udviklingsråd

Dato: 27. februar 2019

Deltagere: Peter Nielsen, Ole Digt Jensen, Lissa Skjellerup, Kaj Himmelstrup, Bente Nim Staal, Stine Skjoldhof Willadsen og Anne Marie Slaikjær

Fraværende: Flemming Knudsen

Punkt 1: Siden sidst og nyt fra Varde Kommune

 1. Deltagelse på Varde Messen blev drøftet.

Beslutning: Alle undersøger, om de kan finde tid til at deltage den 9. eller 10. marts. Blåvandshuk Udviklingsråd giver 2x2 billetter til Tirpitz til konkurrencen.

 1. Byskilte – mail fra Varde Kommune

Varde Kommune har indkaldt til møde om nye byskilte i Vejers, Blåvand og Oksbøl

Beslutning:

Trods kort varsel fra Varde Kommune, og at mødet ligger indenfor almindelig arbejdstid, forsøger Anne Marie at finde deltagere

 1. Udpegning til Nationalpark rådet (Anne Marie genopstiller)

Beslutning:

 • Anne Marie fortsætter i Nationalparkrådet de kommende fire år
 • Landsbyforskønnelse

Punktet blev drøftet. Der var desværre ingen midler til Vejers i denne omgang. Trafiksituationen er uholdbar i Vejers.

Beslutning:

 • Lissa og Anne Marie kontakter Thomas Jaap med henblik på et møde vedr. mulighederne for at forbedre trafiksituationen.
  1. Klokkerhuset, Vejers

Anne Marie er gået videre med sagen, og Forsvaret er meget positive. Derudover er der mulighed for at indgå i et større projekt med flere steder. Peter fortalte om muligheden for at indgå i et samarbejde med Naturpark Vesterhavet.

Beslutning:

 • Anne Marie og Lissa arbejder videre med projektet og informerer løbende udviklingsrådet herom.
  1. Budgetønsker fremsendes til Varde Kommune senest 10. april

Punktet blev drøftet.

Beslutning:

 • Hvis der er forslag, som bør indsendes som budgetønske, mailes der til det øvrige udviklingsråd.
 • Forbedring af trafikforholdene i Vejers indsendes som budgetønske.
 • Anne Marie indsender budgetønsker.
  1. Tur til Skallingen for børnehaverne i Oksbøl

Nationalpark Vadehavet har støttet udviklingsrådet med 6750 kr. til en tur for de ældste børn fra begge børnehaver i Oksbøl. Turen afholdes i maj eller juni.

Beslutning:

 • Anne Marie, Stine og Bente tager fat på pædagoger og venneforeningerne i børnehaverne. Kaj og Lissa vil også gerne deltage på dagen.
 • Udviklingsrådet er villige til at dække eventuelle ekstraomkostninger med et mindre beløb.
  1. Forslag fra Lissa: Min Landsby

Punktet blev drøftet og alle er meget positive omkring muligheden.

Beslutning:

 • Sættes på som punkt på næste møde, og alle læser op på produktet.
 • Lissa går mere i dybden omkring produktet.

 

 1. Udviklingsrådsmodellen implementering i Blåvandshuk
  1. Implementering, sammensætning mv.

Punktet blev drøftet. Anne Marie har kontakt til flere, som ønsker at være en del af Udviklingsrådet. Alle er meget positive omkring dette.

Beslutning:

 • Anne Marie tager kontakt til Jørgen Nielbæk fra Varde Kommune med henblik på at få forvaltningens udkast til vedtægter.
 • I Blåvandshuk Udviklingsråd går vi efter en løsning, hvor alle områder er repræsenteret både af borgerforening/lokalråd/anden forening samt medlemmer, som kan betegnes som løsgængere, men som vil arbejde positivt for området og indgå i et konstruktivt samarbejde med hele udviklingsrådet.
 • Når udkastet til vedtægter er på plads, indkaldes til repræsentantskabsmøde (jf. de eksisterende vedtægter). Dette bliver formentlig i juni måned.
 • Når vedtægterne er godkendt indkaldes til generalforsamling med valg. Dette bliver formentlig i august måned.

 

 1. Kommunikation

Punktet blev drøftet.

Beslutning:

 • Kommunikation bliver den første arbejdsopgave for en ny bestyrelse i sensommeren
 1. Budget – drøftelse og beslutning
  1. Budget 2018

Vrøgum Borgerforening anmodede om at de i 2018 bevilgede midler vedr. cykelbane ændres til 3600 kr. til udviklingsplanen for Vrøgum.

Anne Marie har haft kontakt til Gymnastikforeningen vedr. bevilling på 13.500 kr. til fasttrackbane. Foreningen forventer at færdiggøre projektet i år.

Beslutning:

Det blev besluttet, at imødekomme Vrøgum Borgerforenings ønske. Ole sørger for at overføre beløbet.

Midlerne til Gymnastikforeningen er stadig til rådighed for projektet.

 1. Budget 2019

Anne Marie har fået henvendelser fra flere lokalområder med mindre projekter/arrangementer. Udviklingsrådet modtager i 2019 61.000 kr. fra Varde Kommune. Der skal afleveres budget inden 1. april (Ole sørger for dette).

Beslutning:

 • Der fordeles 5.000 kr. til hvert område (Blåvand, Ho, Vejers, Oksbøl og Vrøgum) = i alt 25.000 kr. Midlerne skal bruges til projekter, arrangementer eller aktiviteter, men kan ikke bruges på bestyrelsesaktiviteter som fx bestyrelsesmøder, generalforsamling og lignende.
 • Der opslås en pulje med i alt 30.000 kr. Frist for at søge puljen er 1. maj 2019.
 • De resterende midler holdes tilbage til generalforsamling, børnehavetur og andre udgifter.

 

 1. Planlægning af møder i 2019

Beslutning:

 • Næste møde afholdes den 7. maj kl. 19-21 i Vrøgum
 1. Eventuelt og gensidig orientering
  1. Ole fraflytter desværre Varde Kommune og udtræder derfor af Udviklingsrådet til den tid. Der arbejdes på at finde en ny kasserer.
  2. Møder med Varde kommune:

Forårsmødet med Byrådet: mandag den 13. maj kl. 17-21 i Ølgod-hallen

Efterårsmødet med Byrådet: mandag den 28. oktober kl. 17-21 (mødested tilgår)