VEDTÆGTER FOR BLÅVANDSHUK UDVIKLINGSRÅD

§ 1. Formål og aktiviteter

Stk. 1. Udviklingsrådet har til opgave at skabe udvikling, samarbejde og sammenhængskraft i eget område. Her støtter det op om lokale arrangementer og tiltag, koordinerer mellem lokale foreninger. Derudover har udviklingsrådet mulighed for at uddele økonomisk støtte til projekter gennem deres pulje.

Stk. 2. Udviklingsrådet skal understøtte erhvervsudvikling, bosætning og det sociale liv på tværs.

Stk. 3. Udviklingsrådet kan være ejer af projekter på tværs af byer og lokalsamfund og kan evt. etablere ad hoc udvalg for fælles temaer.

Stk. 4. Udviklingsrådet er bindeled mellem området og kommunalpolitikerne. Her orienterer de lokalsamfundene omkring kommunale tiltag, mens de omvendt informerer byrådet og kommunen omkring lokalsamfundenes behov, visioner, problemstillinger og ideer. Dette gælder høringer og forhold i almindelighed i relevante og aktuelle situationer efter behov.

Stk. 5. Udviklingsrådet kan udarbejde en strategiplan for udviklingsrådets område, hvis de ønsker det.

§ 2. Medlemskab

Stk. 1. Myndige borgere og repræsentanter for de i stk. 2 nævnte organisationer.

Stk. 2. Udviklingsrådets medlemmer har repræsentation fra lokale borgerforeninger/foreninger, herunder grundejerforeninger, erhvervsforeninger og institutioner og bør være geografisk dækkende. De besidder forskellige kompetencer og tilknytninger til lokalsamfundene.

§ 3. Udviklingsrådets sammensætning
Stk. 1. Udviklingsrådet ledes af et årsmøde.
Stk. 2. Til at varetage det løbende arbejde mellem årsmøderne vælges en bestyrelse.

§ 4. Årsmøde
Stk. 1. Årsmødet er udviklingsrådets højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinært årsmøde skal afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Stk. 3. Til årsmødet har alle myndige borgere i udviklingsrådets område stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen indkalder til årsmødet ved udsendelse af på udviklingsrådets hjemmeside samt på diverse sociale medier med mindst 14-dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for mødets afholdelse samt dagsorden.

Stk. 5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år

  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  5. Godkendelse af budget

  6. Indkomne forslag

  7. Udpegning til bestyrelsen

  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

  9. Eventuelt.

Stk. 6. Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 25 stemmeberettigede skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner/punkter der skal indgå i dagsordenen.

§5. Afstemningsregler på årsmødet
Stk. 1. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antal fremmødte

stemmeberettigede.

Stk. 2. De stemmeberettigede har hver 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot en af de stemmeberettigede kræver dette - dog altid ved personvalg.

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af max 13 medlemmer og ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsens medlemmer vælges på årsmødet efter følgende kriterier:

2 personer fra Vrøgum; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Vrøgum samt 1 ildsjæl, som vælges på årsmødet af de fremmødte medlemmer 2 personer fra Blåvand; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Blåvand samt 1 ildsjæl, som vælges på årsmødet af de fremmødte medlemmer 2 personer fra Vejers; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Vejers samt 1 ildsjæl, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer 2 personer fra Ho; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Ho samt 1 ildsjæl, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer 4 personer fra Oksbøl; herunder 1 person udpeget af Oksbølby.dk samt 3 ildsjæle, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer

Derudover udpeges 1 medlem fra Fællesrådet for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune

Lokalområderne og foreninger udpeger/vælger inden årsmødet deres bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted. Ovenstående fordeling stk. 1 + stk. 2 kan kun ændres af årsmødet.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde efter årsmødet med: a) formand, b) næstformand, c) kasserer, d) FUR repræsentant (Fælles Udviklings Råd).

Stk. 4. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for årsmødet. Ved evt. afstemninger i bestyrelsen har hvert medlem én stemme.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg/arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen.

Stk. 6. Formanden indkalder til møder i Udviklingsrådet efter behov. Her drøftes aktuelle lokale emner, og arbejdet i interessegrupperne og arbejdsgrupperne koordineres.

§ 7. Økonomi

Stk. 1. Udviklingsrådets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. For udviklingsrådets forpligtigelse hæfter alene udviklingsrådets formue. Der påhviler ikke udviklingsrådets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler udviklingsrådet.

Stk. 3. Formanden og næstformanden i forening tegner Blåvandshuk Udviklingsråd i økonomiske anliggender.

§ 8. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages på et årsmøde af mindst 2/3 af samtlige

stemmeberettigede fremmødte.

§ 9. Ophævelse
Stk. 1. Ophævelse af Udviklingsrådet kan ske efter de samme regler, som er

gældende for vedtægtsændringer.
Stk. 2. Udviklingsrådets midler tilbageføres til kommunen.