Om URB

Nuværende udviklingsråd, se her,  er valgt på generalforsamlingen i 2013 og der vil skulle vælges et nyt i 2017. URB valgperiode følger kommunalrådets valgperiode.

Står i foran en problemstilling eller vil lave et tltag kan udviklingsrådet muligvis bidrage med viden og sit netværk ind  blandt kommunes vægge. 

Udviklingsrådets medlemmer er alle aktive i diverse foreninger og institutioner i lokalet og står altid til rådighed.  Tag endelig fat i os

Dog involverer rådet sig ikke i personlige problemstilling, men kun i sager som har betydninger for flere personer og lokalsamfundet. I er altid velkommen til at kontakte rådets medlemmer for en dialog.

 

"URB`s rådsmedlemmer" er alle meget aktive i deres lokalområde og faktisk en videnbank på mange område, som står til borgernes rådighed"

Lise Engel

URB`S søger rådsmedlem fra Blåvandsområdet. Kom nu og være med til at forme fremtidens lokalsamfund - det giver god mening at deltage, Kom så frisk Blaavandshuk...

Vedtægter

Udviklingsråd for Blåvandshuk overbygningsskoledistrikt


1 Formål:
Formålet er at varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og søge at få medindflydelse i anliggender, der vedrører lokalsamfundet.

Det er udviklingsrådet opgave at være opmærksom på hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet.

Udviklingsrådet fungerer som kontaktled mellem lokalsamfundet , Varde Kommune og det fælles udviklingsråd.


2 Medlemmer:
Alle beboer i området, der dækkes af det nuværende Blåvandshuk overbygnings skoledistrikt og som er stemmeberettiget til kommunalvalg


3 Repræsentantskab:
Udviklingsrådet ledes af et repræsentantskab på maks. 11 medlemmer.
Repræsentantskabet vælges med maks.
2 personer fra Vrøgum
2 personer fra Blåvand
2 personer fra Vejers
2 personer fra Ho
3 personer fra Oksbøl
(Områderne fastlægges ud fra nuværende afstemningsområder)
Valgperioden følger valgperioden for kommunalbestyrelsen .Valg til repræsentantskabet arrangeres lokalt med de nuværende medlemmer af repræsentantskabet som initiativtager. Valget skal afholdes inden udgangen af det år , hvor der valg til kommunalbestyrelsen.

Afstemninger i repræsentantskabet sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Repræsentantskabet udpeger en formand, en næstformand samt kasserer for udviklingsrådet disse tre udgør den daglige ledelse af udviklingsrådet.
Repræsentation i det fælles udviklingsråd sker ved formanden eller dennes stedfortræder.


4 Økonomi:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Udviklingsrådets økonomi søges baseret på et årligt tilskud fra kommunen.
For udviklingsrådets forpligtigelser hæfter alene udviklingsrådets formue.
Repræsentantskabet vælger på første møde i hvert regnskabsår 1 revisor for en 1-årig periode.


5 Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal vedtages på et fællesmøde blandt samtlige fremmødte medlemmer jf. pkt. 2.
Afstemning sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.


6 Orientering:
Repræsentantskabet forpligtiger sig til mindst en gang om året at afholde informationsmøde for medlemmerne.


7 Ophævelse :
Ophævelse kan ske efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer.Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16 november 2006